banner

廣東地區惡人榜 


惡人編號 姓名 地區 單位 上榜日期
10916 唐智清 廣州 國家審計署駐廣州特派員辦事處 2003年1月26日
10917 王XX 廣州 國家審計署駐廣州特派員辦事處 2003年1月26日
10918 張秋平 廣州 國家審計署駐廣州特派員辦事處 2003年1月26日
10919 肖XX 廣州 國家審計署駐廣州特派員辦事處 2003年1月26日
10920 邱雷 廣州 國家審計署駐廣州特派員辦事處 2003年1月26日
10921 林天柱 廣州 國家審計署駐廣州特派員辦事處 2003年1月26日
11355 廣州荔灣區原副區長 廣州 廣州荔灣區不法官員 2003年1月26日
11356 廣州荔灣區原區長 廣州 廣州荔灣區不法官員 2003年1月26日
11357 廣州荔灣區不法官員惡人 廣州 廣州荔灣區不法官員 2003年1月26日
11411 張安梅 廣州 廣州東山區某地 2003年1月26日
11574 蔡林萍 廣州 廣州某單位 2003年1月26日
18922 黎華傑 廣州 廣州某單位 2003年1月26日
18923 沈玲 廣州 廣州某單位 2003年1月26日
18924 陳穗玲 廣州 廣州某單位 2003年1月26日
18925 蔡艾 廣州 廣州某單位 2003年1月26日
18926 胡映霞 廣州 廣州某單位 2003年1月26日
18927 陳悅旭 廣州 廣州某單位 2003年1月26日
45389 某單位惡人 廣州 廣州某單位 2005年4月27日
11575 羅學瑾 廣州 廣東省地質勘探局 2003年1月26日
11779 成文虎 廣州 廣州市天河區“610”辦 2003年1月26日
11780 李建輝 廣州 廣州市天河區“610”辦 2003年1月26日
18845 610惡人 廣州 廣州市天河區“610”辦 2003年1月26日
20798 閆嘉 廣州 廣州市天河區“610”辦 2003年2月6日
39092 徐青松 廣州 廣州市天河區“610”辦 2005年10月27日
39093 呂海 廣州 廣州市天河區“610”辦 2004年8月22日
41459 劉x x 廣州 廣州市天河區“610”辦 2004年12月1日
45948 陳長毅 廣州 廣州市天河區“610”辦 2005年5月16日
11781 丘朝華 廣州 黃埔區戒毒所 2003年1月26日
11782 張丹 廣州 黃埔區戒毒所 2003年1月26日
17440 戒毒所惡人 廣州 黃埔區戒毒所 2003年1月26日